MAPA POLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY

Přírodní památka Lom Rasová [ Přírodní památka ]

Přírodní památka Lom Rasová

Základní údaje:
Lom 2,5 km jihovýchodně od obce Komňa, k. ú. Komňa, V: 4,4332 ha, n. v.: 550 m.n.m., Z: Vyhláška Okr. úřadu v Uh. Hradišti ze dne 1.8.1991.

Motiv ochrany:
Opuštěný pískovcový lom zčásti zatopený vodou s výskytem ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Geologie, půdní poměry:
Karpatský pískovcový flyš. Lom je vyhlouben 8-15 m pod úrovní terénu. Část lomu je zatopena stálým jezírkem s hloubkou až 4 m.

Botanika:
Na opuštěných plochách lomu proběhla zajímavá sukcese rostlin včetně druhů vzácných a ohrožených, vyskytuje se zde např. vstavač vojenský (Orchis militaris), pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), kruštík bahenní (Epipactis palustris) a vzácná hruštička okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia).

Zoologie:
Původně bylo jezírko lomu významnou lokalitou obojživelníků čolka velkého (Triturus cristatus), horského (Triturus alpestris) i obecného (Triturus vulgaris). Nelegálně výsazenými rybami byli tito obojživelníci téměř vyhubeni. Dnes zde přežívají pouze kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy obecné (Bufo bufo). Na volných plochách lomu nacházejí vhodné podmínky plazi zastoupení ještěrkou obecnou (Lacerta agilis) a užovkou hladkou (Coronella austriaca). Občas se zde vyskytuje výr velký (Bubo bubo).

Lesnictví:
Bezlesí. Volné plochy lomu zarůstají náletem břízy, vrb, osiky a především smrku.

Management, ohrožení, návrhy opatření:
Lokalitu není možné jakkoliv rekreačně nebo hospodářsky využívat. Nálet dřevin je třeba periodicky likvidovat. Populaci ryb by bylo vhodné odstranit biologicky vhodnou metodou, která by neohrozila neinventarizovanou "hydrofaunu”. Zásah 1x až 2x zopakovat. Po prokázaném vyhubení všech druhů ryb provést reintrodukci původních druhů obojživelníků z blízkých lokalit.

Literatura:
Rezervační kniha. Dep. in ZO ČSOP "Uherskohradišťsko”, Správa CHKO Bílé Karpaty, AOPK ČR.
Jatiová, M., Šmiták, J. (1996): Rozšíření a ochrana orchidejí na Moravě a ve Slezsku. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, středisko Brno.

Kuča, P., Májsky, J., Kopeček, F. & Jongepierová, I. (1992): Monografie "Bílé Biele Karpaty". Bratislava.

Mackovčin P., Jatiová M. a kol (2002): Zlínsko. In: Mackovčin P. a Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek II., AOPK ČR a EkoCentrum Brno, Praha

Šnajdara, P.: Management MZCHÚ Bílé Karpaty 1994-1996, Luhačovice.

Šnajdara P., Hrabec J. a kol. (2002): Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska. 3. upravené a rozšířené vydání.
Lom Rasová - mapa
PP Lom Rasová

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://nature.hyperlink.cz

Typ záznamu: Přírodní památka
AKTUALIZACE: Renata Starobová (MÚ Bojkovice) org. 56, 15.03.2004 v 09:45 hodin
Kontakt na webmastera osoblazsko@infosystem.cz

Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule